YouTubeFacebook

Regulamin promocji

Regulamin Promocji "Pierwsza pożyczka z RRSO 0%"

Art. 1
Promocja

 1. Promocja prowadzona będzie pod nazwą "Pierwsza pożyczka z RRSO 0%" na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorem Promocji jest Solven Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-477), przy al. Wojska Polskiego 62, wpisana pod numerem KRS 0000610849 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 8522619866; REGON 364187350, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 000 zł, zwana dalej "Organizatorem"
 3. Informacja o Promocji zostanie udostępniona przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora www.polozyczka.pl.
 4. Promocja rozpoczyna się dnia 10 lipca 2017 roku o godzinie [15:46] i trwa do odwołania przez Organizatora.

Art. 2
Definicje

 1. "Całkowita Kwota Pożyczki wypłaconej" oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które Organizator udostępni Uczestnikowi na podstawie Umowy pożyczki;
 2. "Całkowity Koszt Pożyczki wypłaconej" oznacza wszelkie koszty, jakie Uczestnik jest zobowiązany ponieść związku z Pożyczką;
 3. "Promocja" oznacza promocję na podstawie Regulaminu Promocji dla klientów Organizatora prowadzoną pod nazwą "Pierwsza pożyczka z RRSO 0%";
 4. "Promocyjne Warunki Pożyczki" oznaczają określone w umowie pożyczki promocyjne warunki spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki wypłaconej bez konieczności zapłaty Prowizji oraz Odsetek kapitałowych pod warunkiem, że Pożyczkobiorca spłaci w Dniu Spłaty Całkowitą Kwotę Pożyczki wypłaconej oraz, że Pożyczkobiorca nie będzie wnioskował o Przedłużenie Dnia spłaty;
 5. "Standardowe Warunki Pożyczki" oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki wypłaconej z Prowizją oraz Odsetkami kapitałowymi, wyłącznie w przypadku braku spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki wypłaconej w Dniu Spłaty lub udzielenia przez Pożyczkodawcę na wniosek Pożyczkobiorcy przedłużenia Dnia spłaty;
 6. "Pożyczka" oznacza środki pieniężne przekazane Uczestnikowi przez Organizatora na podstawie i na warunkach określonych w Umowie pożyczki;
 7. "Dzień Spłaty" ustalony umową pożyczki termin spłaty Pożyczki wypłaconej;
 8. "Regulamin Promocji" oznacza niniejszy Regulamin;
 9. "Umowa pożyczki" oznacza pierwszą umowę pożyczki w kwocie od 300 (słownie: trzystu) do 1.000 (słownie: jednego tysiąca) złotych na okres od 1 do 30 dni, zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, zawartej za pośrednictwem serwisu Organizatora www.polozyczka.pl.

Art. 3
Uczestnictwo w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które spełniły łącznie poniższe warunki:
  1. złożyły wniosek o udzielenie pożyczki za pośrednictwem serwisu www.polozyczka.pl, spełniły warunki przyznania Pożyczki określone w Umowie pożyczki
  2. w okresie obowiązywania Promocji zawarły Umowę pożyczki z Organizatorem i otrzymały pierwszą Pożyczkę
  3. przed rozpoczęciem czasu trwania Promocji nie miały zawartej umowy pożyczki lub z Organizatorem.
 2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora Promocji i ich najbliżsi, przez których należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 3. Uczestnikowi Promocji, który zawarł w okresie obowiązywania Promocji Umowę pożyczki oraz dokonał spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki wypłaconej w Terminie Spłaty Organizator udzieli rabatu od kosztów związanych z Pożyczką w wysokości Całkowitego Kosztu Pożyczki ("Promocyjne warunki Pożyczki")
 4. Promocyjne Warunki Pożyczki ulegają anulowaniu w przypadku braku spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki Całkowitej Kwoty Pożyczki wypłaconej w Dniu Spłaty lub w przypadku udzielenia przez Pożyczkodawcę na wniosek Pożyczkobiorcy przedłużenia Dnia Spłaty. W takim wypadku Pożyczkobiorcę obowiązują Standardowe warunki Pożyczki.
 5. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz w Czasie trwania Promocji.

Art. 4
Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Promocji.
 2. Reklamacje można składać w jednej z poniżej wskazanych form:
  1. pisemnej składając osobiście, w siedzibie Organizatora, albo
  2. pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Organizatora, albo
  3. ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, albo
  4. ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika u Organizatora, albo
  5. elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@solven.pl
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestnika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, pisemnie lub na wniosek Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

Art. 5
Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Promocji w celu przeprowadzenia Promocji.
 2. Przystąpienie do Promocji i tym samym podanie danych jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Promocji Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Promocji.
 3. Każdy z biorących udział w Promocji, poprzez przystąpienie do Promocji zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.